Endo-Kapszula Egészségügyi Szolgáltató Kft.

Általános szerződési feltételek

Érvényes: 2023.06.28-tól

I. Bevezetés:
Az online felület tulajdonosa és üzemeltetője az Endo-Kapszula Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 07-09-015708, adószám: 14594371-2-07, székhely: 8000 Székesfehérvár, Budai út 316, e-mail: recepcio@endo-kapszula.hu, telefon: +36-22-999-641), (a továbbiakban „Szolgáltató”). Az itt közölt feltételek az Endo-Kapszula Kft. online felületein a Medicorp Hungary Zrt. által üzemeltetett Medicall időpontfoglaló rendszer online felületét használó valamennyi személyre (a továbbiakban: „Felhasználó”) – a személyes megrendelés és fizetés (előrefizetés) esetén rögzített kitételeket is beleértve (a továbbiakban: „Megrendelő”) – érvényesek. A felületen a megfelelő nyilatkozat jelölésével a Felhasználó elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételeket (a továbbiakban: „ÁSZF”). A Felhasználó/Megrendelő az ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy cselekvőképes nagykorú személy, akinek szerződéskötési képessége sem kizárva, sem korlátozva nincs. Jelen ÁSZF az Endo-Kapszula Kft. teljes járóbeteg-ellátási tevékenységére vonatkozik.
II. Adatkezelés:
Felhasználó/Megrendelő köteles valós és pontos adatokat szolgáltatni a Szolgáltató részére. A jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával egyidejűleg a Felhasználó hozzájárul a megadott személyes adatai kezeléséhez, tárolásához, amit a Szolgáltató kizárólag a Felhasználóval/Megrendelővel való kapcsolattartás céljából kezel és őriz. A Szolgáltatónál történő első megjelenéskor Szolgáltató a Felhasználó/Megrendelő adatait ellenőrzi és az ellenőrzést követően rögzíti a megadott adatokat saját elektronikus nyilvántartási rendszerében. Az első megjelenés előtt Szolgáltató telefonos adategyeztetést végezhet. A Felhasználó/Megrendelő az ÁSZF elfogadásával egyidejűleg az adatkezelési tájékoztatót is elfogadja. Az adatkezelési tájékoztató a következő linken tekinthető meg: https://endo-kapszula.com/adatkezelesi-tajekoztato/
III. A vizsgálati időpontfoglalás menete
A jelen ÁSZF-ben meghatározott típusú vizsgálatra jelentkező Felhasználó/Megrendelő időpont foglalása online módon, a Medicall rendszeren keresztül, telefonon, vagy az Endo-Kapszula Kft székhelyén és működési telephelyén, Székesfehérvár, Budai út 316. címen személyes időpont egyeztetéssel valósulhat meg.
A Call Center kapcsolási számai: ● 06 22 999 641 ● 06 21 252 1323 ● 06 21 252 1323 ● 06 22 999 643 ● 06 22 999 644 ● 06 22 999 645 ● 06 22 999 646 ● 06 22 999 647 ● 06 22 999 648 ● 06 22 999 649 ● 06 22 999 650 ● 06 22 999 651 ● 06 22 999 652 ● 06 22 999 653 ● 06 22 999 654 ● 06 22 999 655 ● 06 22 999 656 ● 06 22 999 657 ● 06 22 999 658 ● 06 22 999 659 ● 06 22 999 660 ● 06 22 999 661 ● 06 22 999 662 ● 06 22 999 663 ● 06 22 999 664 ● 06 22 788 365 ● 06 22 788 367 ● 06 70 414 9747
Szolgáltató ezen elérhetőségekre beérkezett foglalásokat tekinti az időpont foglalás szempontjából jogilag relevánsnak.
Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az időpont foglalás véglegesnek tekintését és ügyfelek számára az időpontok kizárólagos kiosztását az előre-fizetés teljesítéséhez, valamint a foglalás beazonosításához szükséges adatok pontos megadása feltételéhez kösse.
Kötelező ügyféladatok:
• Teljes név
• TAJ szám
• Pontos számlázási cím
• Pontos lakcím
• E-mail cím
• Telefonszám
Kimondottan feltétel a kötelező ügyféladatok hiánytalan kitöltése; továbbá valamennyi elérhető vizsgálat/beavatkozás/orvosi konzultáció, illetve konzílium tekintetében foglalási/előfoglalási díj megfizetése.
A telefonos, a Medicall időpontfoglaló rendszeren keresztüli, illetőleg a személyes időpont foglalást a Szolgáltató “tervezett időpontként” tartja nyilván mindaddig, amíg a foglalási díj megfizetését a Felhasználó/Megrendelő nem teljesíti. A foglalási díj megfizetésével, illetőleg annak visszaigazolásával a Szolgáltató a tervezett időpontot véglegesíti és a vizsgálat időpontját joghatályos foglalásnak minősíti. A foglalás megtörténtéről a Szolgálató a Megrendelőt/Felhasználót visszaigazoló emailben értesíti.
A foglalási díj megfizetésének módjai:
• Az Endo-Kapszula Kft székhelyén és működési telephelyén, Székesfehérvár, Budai út 316. címen személyesen, készpénzzel vagy bankkártyával.
• Medicorp Hungary Zrt. által üzemeltetett Medicall időpontfoglaló rendszer online felületén kezdeményezett foglalás esetén online bankkártyás fizetéssel
• Telefonon történt foglalás esetén az előzetesen emailen küldött értesítésben szereplő link használatával a Medicorp Hungary Zrt. által üzemeltetett Medicall időpontfoglaló rendszer online felületén bankkártyás fizetéssel
A szolgáltatásaink igénybevétele kapcsán a foglalási díjak illetve előre-fizetés esetében feltételeink az alábbiak:
– Megrendelőnk előzetes igényével 72 óráig tudjuk tartani az időpontot
– 72 órán belüli vizsgálati időpont esetében nem kell előre fizetni
– Amennyiben nem utalta megrendelőnk a foglalás díját a vizsgálatot megelőző 48 és 72 óra között, és azt megelőzően sem, az esetben egy – Szolgáltató megbízásából eljáró – partner cég felhívja és tájékoztatja a következményekkel kapcsolatban, miszerint nemteljesítés esetében törlésre kerül az időpont foglalása.
– Bármilyen vizsgálattípus, vagy szolgáltatásunk igénybevételének foglalási szándékát csak az érintett megrendelő TAJ SZÁMA megadásával tudjuk nyilvántartásunkban rögzíteni, ennek hiányában nem áll módunkban részére előfoglalási időpontot rögzíteni.

A vizsgálatok típusai szerint fizetendő díjtételek a mindenkor hatályos árlistánkban szerepelnek, amely a honlapunkon, https://endo-kapszula.com/ a következő elérési linken olvasható https://endo-kapszula.com/reszletes_arlista/ :
Az előre kifizetett szolgáltatási díjak – a vizsgálatnak a megrendelő érdekkörében felmerült ok folytán történt elmaradása esetén – felhasználhatók a foglalás tárgyévének december 31. napjáig bármely más vizsgálattípusra, vagy az eredetivel azonos vizsgálat elvégzésére is.
Az előre kifizetett összeg felhasználhatóságának joga a megrendelő családtagjaira szabadon átruházható, a Szolgáltató felé hitelt érdemlően (írásban e-mailen, vagy papír alapon magánokirattal) igazolt átruházás esetén az eredeti megrendelő helyett más személy is jogosult felhasználni és a vizsgálat díjába beszámítani (az eredeti jogosult igazolt hozzájárulása esetén) az előre-fizetéssel teljesített összeget, mint vizsgálati díjat.
IV. Elállási jog gyakorlásának menete:
Amennyiben a Megrendelő/Felhasználó a szolgáltatás igénybevételétől való elállási jogával kíván élni, azt a Medicorp Hungary Zrt. által üzemeltetett Medicall időpontfoglaló rendszer online felületén. Elállási jog gyakorlására a lentebbi szabályok vonatkoznak: A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet mindenkor hatályos rendelkezései. A szolgáltatás jellege, költségigénye és az ÁSZF I. pontjában megnevezett vizsgálati típusokhoz szükséges rendelkezésre állás okán, az elállási jog korlátozással érvényesül, azt Felhasználó/Megrendelő legkésőbb a szolgáltatás elvégzésére egyeztetett időpontot megelőzően, az alábbiak szerint gyakorolhatja: valamennyi vizsgálat esetében az elállás jogát a Megrendelő/Felhasználó a lefoglalt időpontot megelőző legkésőbb 72 óráig gyakorolhatja hátrányos jogkövetkezmény nélkül, az előjegyzett időpontot megelőző 72 órán belül történő lemondás esetében az itt felsorolt jogkövetkezmények alkalmazandók. Amennyiben a Felhasználó/Megrendelő az előjegyzett időpontot módosítani kívánja, azt legfeljebb egy (1) alkalommal; legkésőbb a lefoglalt esedékes vizsgálat időpontját megelőző legalább három (3) munkanappal korábban teheti meg – rajta kívül álló, előre nem látható okra történő hivatkozással – akként, hogy közli a lemondas@endo-kapszula.hu email címen. 72 órán belüli lemondás esetén – vis maior jellegű események kivételével – a lemondási díj az átutalt foglalási díj teljes összege. A vizsgálat időpontjához képest 72 órát megelőző lemondás esetén a foglalási díj a befizetés dátumától számított 1 éven belül bármely típusú vizsgálatra, vagy orvosi konzultációra felhasználható Magánorvosi Centrumunkban, (illetve egy éven belül megvalósuló vizsgálat esetén a vizsgálati díjba jóváírásra kerül a foglalási díj összege). A teljes vizsgálati díj összegét követelheti kártérítés címén az egészségügyi szolgáltató, ha a megrendelő/beteg bármely okból a visszaigazolt időpontban és helyszínen nem jelenik meg és nem elérhető megadott elérhetőségein. Amennyiben a megrendelő/páciens 72 órán belül mondja le a megrendelt szolgáltatást és a meghatározott díjat nem egyenlíti ki, szolgáltató jogosult jogi úton érvényt szerezni követelésének és a szolgáltatás további igénybevételéből a megrendelőt kizárni. A foglalási díj a szolgáltatás díjába fő szabályként beleszámít. A foglalási díjat a Szolgáltató bánatpénz címén jogosult megtartani az alábbi esetekben: A foglalási díjat a Szolgáltató jogosult bánatpénz címén a Ptk. 6:213 § (2) bekezdése alapján megtartani, amennyiben a Felhasználó/Megrendelő az általa lefoglalt időpontban a vizsgálat kezdetére nem jelenik meg, távolmaradását legalább 72 órával a vizsgálat napja 00:00 órát megelőzően – vis maior körülmény folytán –, illetve elállási jogát a vizsgálat napja 00:00 órát megelőző 72 órán belül nem menti ki. Alapos ok a vizsgálat napja 00:00 órát megelőző 72 órán belüli kimentés esetén is csak „vis maior” jellegű esemény lehet. Minden egyéb eset egyedi elbírálás alá esik a Szolgáltató által a vizsgálat napja 00:00 órát megelőző 72 órán belüli lemondás esetében.
Az előre kifizetett szolgáltatási díjak – a vizsgálatnak a megrendelő érdekkörében felmerült ok folytán történt elmaradása esetén – felhasználhatók a foglalás foglalási díj befizetésének dátumától számított egy évig bármely más vizsgálattípusra, vagy az eredetivel azonos vizsgálat elvégzésére is.
Az előre kifizetett összeg felhasználhatóságának joga a megrendelő családtagjaira szabadon átruházható, a Szolgáltató felé hitelt érdemlően (írásban e-mailen, vagy papír alapon magánokirattal) igazolt átruházás esetén az eredeti megrendelő helyett más személy is jogosult felhasználni és a vizsgálat díjába beszámítani (az eredeti jogosult igazolt hozzájárulása esetén) az előre-fizetéssel teljesített összeget, mint vizsgálati díjat.
A jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával a Felhasználó/Megrendelő tudomásul veszi, hogy az elállási jogot a vizsgálatra történő szolgáltatásra vonatkozóan kizárólag a fentiek szerint gyakorolhatja, a vizsgálat napja 00:00 órát megelőző 72 órán belül közölt elállási jog, illetve a foglalt időpontra kitűzött vizsgálattól történő távolmaradás esetén az általa megfizetett foglalási díjat elveszíti, általános esetben azt a Szolgáltató bánatpénz címén jogosult megtartani.
V. A Felhasználó/Megrendelő jogai és kötelezettségei
A Felhasználó/Megrendelő köteles a Szolgáltató által felajánlott szolgáltatásokat a hatályos jogszabályoknak és a jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételeknek megfelelően használni. A Szolgáltató nem vonható felelősségre a Felhasználó/Megrendelő eljárásáért. A felületen kínált szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerült minden fizetési kötelezettség a Felhasználót/Megrendelőt terheli. A Felhasználó/Megrendelő köteles a felületet jóhiszeműen használni, annak rendeltetésszerű használatát nem korlátozhatja, zavarhatja vagy sajátíthatja ki. Amennyiben a Felhasználó/Megrendelő a foglalási díjat megfizette, viszont a vizsgálat a Szolgáltató hibájából nem valósul meg, akkor a Felhasználó/Megrendelő a foglalási díj teljes összege 30 napon belül visszatérítésre kerül a megrendelő részére.
VI. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei:
A Szolgáltató köteles a webes felület Felhasználói, illetőleg a Megrendelők által megadott információkat bizalmasan kezelni, azokat harmadik fél részére nem adhatja át, kivéve azokat az eseteket, amikor az adatok közzététele a szolgáltatás szokásos használatához szükséges, vagy azok átadását jogszabály vagy hatóság írja elő. A Szolgáltató jogosult a Felhasználó/Megrendelő részére az általa megadott e-mail címre üzenetet küldeni, amennyiben ez a Felhasználó/Megrendelő tájékoztatása céljából fontos, illetve a webes felületet érintő változásokkal kapcsolatos. A webes felület és az azon közölt információk szerzői jogának tulajdonosa a Szolgáltató. Az információk terjesztésére és közlésére kizárólag a Szolgáltató jogosult.
VII. Elérhető szolgáltatások
A Szolgáltató által nyújtott egészségügyi szolgáltatás társadalombiztosítási finanszírozással (OEP) nem rendelkezik, azt Felhasználó/Megrendelő díjfizetés ellenében veheti igénybe. Szolgáltató mindenkor hatályos árlistája a https://endo-kapszula.com/reszletes_arlista/ címen érhető el, illetve Szolgáltató telefonos ügyfélszolgálata (22/ 999-641 0670/414-9747) az Ön kérésének megfelelően munkaidőben részletes tájékoztatást ad a hatályos díjakról és az elérhető szolgálatatásokról. Hiteles egészségügyi dokumentációnak csak a Szolgáltató által papír alapon kibocsátott, az ellátást végző orvos pecsétjével és aláírásával ellátott dokumentum, vagy az EESZT rendszerbe feltöltött digitális aláírással ellátott dokumentum minősül.
VIII. Személyes adatok kezelése:
Szolgáltató/Megrendelő a felhasználó adatait a hatályos jogszabályok, így különösen a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, illetve az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény szerint kezeli. Felhasználó/Megrendelő a foglalási díj megfizetésével felhatalmazza Szolgáltatót, hogy személyes adatait kezelje, így adatkezelőként azokat tárolhatja, saját belső felhasználásra statisztikai célokra összesítve szabadon felhasználhatja. A felhasználók adatait Szolgáltató csak saját tevékenysége körében használhatja fel, azokat harmadik személy részére nem adhatja ki. Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a hatályos jogszabályoknak megfelelően az egészségügyi szolgáltatás igénybevételének feltétele a személyes adatok közlése. Adatainak módosítását bármikor megteheti Szolgáltató ügyfélszolgálatán keresztül, vagy írásban, de ettől független módon Felhasználó/Megrendelő törölheti magát az esetlegesen hírlevélre feliratkozottak listájáról, regisztrációja törlése nélkül. A hírlevélről Felhasználó/Megrendelő levélben, emailben, vagy a hírlevelek alján található „Leiratkozás” link segítségével is leiratkozhat.
IX. Az Általános Szerződési (Felhasználási) Feltételek módosítása:
A Szolgáltató az online felület „Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek” rovatában a módosításoknak megfelelő tájékoztató közzétételével jogosult a felhasználási feltételek egyoldalú módosítására. A felhasználási feltételek módosítása a https://endo-kapszula.com/aszf/ oldalon való közzététel időpontjától érvényes. A módosulás az addig rögzített szolgáltatásokat nem érinti. A Szolgáltató a hatályos általános szerződési feltételekről a bejelentkezéskor tájékoztatást ad.
X. A rendszer meghibásodása:
Szolgáltató nem vállal felelősségét azokért a károkért, amelyek a rendszer egy előre nem várható meghibásodása esetében annak használatából, nem megfelelő működéséből eredően keletkeztek.
XI. Vegyes rendelkezések
A vitás kérdéseket Felek elsősorban egyeztetés útján kíséreljük meg rendezni. Ennek eredménytelensége esetén a felek vitájuk rendezésére alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes és hatáskörrel rendelkező Bíróság kizárólagos illetékességének. A jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételekben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, az Egészségügyi törvény, illetve a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet, valamint a mindenkor hatályos adatvédelemre és adatkezelésre vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók. Jelen ÁSZF-re a magyar jog irányadó az Egyesült Nemzetek „Áruk nemzetközi adásvételéről szóló szerződések”-ről alkotott egyezménye és a nemzetközi magánjog utaló szabályai alkalmazásának kizárásával. Jelen ÁSZF kizárólag írásban módosítható, egyéb formában történő módosítása érvénytelen. A Megrendelő/Felhasználó által alkalmazott, használt feltételek nem irányadók abban az esetben sem, ha a Szolgáltató alkalmazásuk ellen kifejezetten nem tiltakozik. Ha a jogszabályok változásai szükségessé teszik jelen ÁSZF egyes előírásainak módosításait, a Felek az ÁSZF megfelelő módosításáig megállapodnak az alkalmazandó feltételekben. Ha jelen ÁSZF vagy a Szerződés bármely előírása érvénytelennek bizonyulna, ez nem befolyásolja az egyéb előírások érvényességét. A részben vagy egészben érvénytelen előírás az ahhoz legközelebb álló, és a Felek szándékát a lehető legteljesebb módon figyelembe vevő előírással pótlandó. E szabály alkalmazandó a jelen ÁSZF-ben vagy a Szerződésben esetlegesen nem szabályozott tényállásokra is. Valamennyi adatvédelemre vonatkozó rendelkezés megtekinthető a Honlapon elérhető Adatvédelmi Tájékoztatóban. Jelen ÁSZF elfogadásával a Megrendelő/Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat is. A Szolgáltató kijelenti, hogy az ÁSZF nem tartalmaz olyan rendelkezést, amely lényegesen eltér a jogszabályoktól vagy a szokásos szerződési gyakorlattól. A Felek a jelen szerződéses jogviszonyból közvetlenül vagy közvetetten eredő valamennyi jogvita esetére kikötik a hatáskörrel rendelkező székesfehérvári bíróságok kizárólagos illetékességét. Az ÁSZF pontjainak, alpontjainak, bekezdéseinek, számozása kizárólag az ÁSZF áttekinthetőségét szolgálja, és nem érinti az ÁSZF szerkezetét és értelmezését. Bármely félre történő hivatkozás az adott fél jogutódaira, törvényes képviselőjére és az általuk érvényesen engedményezett követelések jogosultjára is értendő. Az ÁSZF-ben az időtartam meghatározása úgy értendő, hogy kiszámításakor az időtartamba a kezdőnapot nem, de a zárónapot bele kell számítani. Szerződés részét képező dokumentumban nagy kezdőbetűvel használt kifejezések értelmezésére is az ÁSZF-ben foglaltak az irányadók.
A jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek 2023. június 28. napján lép hatályba és visszavonásig, illetve módosításig érvényes.

X